Consell Escolar

El Consell Escolar de Centre és l'òrgan de decisió i representació màxima de l'escola.
En aquest, estan representats tots els sectors de la comunitat educativa: mestres, alumnes, pares i mares, personal no docent, ajuntament i equip directiu.

Aquests representants són elegits democràticament mitjançant un procés d'eleccions cada 4 anys. Tot i que es fa una renovació de la meitat dels membres, cada 2 cursos (també via eleccions).

El Consell Escolar està format per diferents comissions de treball: Econòmica, Permanent, Reciclatge de llibres, Convivència i coeducació, Projecte Escola i Menjador.

Alguna de les tasques d'aquest òrgan són: aprovar el Projecte de Direcció, aprovar la Programació Anual de centre, aprovar el Calendari de Sortides i Colònies, aprovar el Calendari i Horari Escolar, aprovar el pressupost i balanç econòmic, establir el preu de la quota de material, vetllar pel manteniment de les instal·lacions del centre...

Si vols veure'n el seu reglament de funcionament, clica aquí

Si vols veure'n els acords de cada sessió, consulta la cartellera de l'escola.